Medezeggenschapsraad

Waarom een  Medezeggenschapsraad?
De medezeggenschapsraad (MR) is voor de school wat de ondernemingsraad is voor een bedrijf. De MR vertegenwoordigt de werknemers en de ouders van leerlingen. Wij overleggen met de schoolleiding over alle zaken die de school betreffen. De rol van de MR is wettelijk vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) van 1 januari 2007.

Zaken waar instemming of advies van de MR nodig is, zijn bijvoorbeeld: het financieel beleid, onderwijskundige zaken, huisvesting en de veiligheid op school. Voor een goed functionerende MR is de betrokkenheid van personeel en ouders van belang.

Vergaderingen van de MR zijn openbaar. U kunt deze dus bijwonen, maar u kunt ook

onderwerpen inbrengen voor de vergadering. Hiervoor kunt u contact opnemen met l.huyben@ajschreuder.nl

Bezetting van het schooljaar 2016-2017

SO                                                                                       VSO

Dhr T Siegers       ( ouder)                                                Mevr M Bestebreurtje ( ouder)

Mevr E Heijdra       ( ouder)                                             Mevr J Coppens          (ouder)

Mevr M Nagtegaal    (personeel)                                    Mevr J Wisse           (personeel)

Mevr M Hoogerwerf (personeel)                                    Mevr L Huyben           (personeel)

 

Vergaderdata
De MR vergadert 8x per jaar.

dinsdag 20-09-2016

dinsdag 01-11-2016

dinsdag 13-12-2016

dinsdag 24-01-2017

dinsdag 07-03-2017

dinsdag 18-04-2017

dinsdag 16-05-2017

dinsdag 27-06-2017

 

 

Notulen vergaderingen en jaarverslagen

Alle vergaderingen vinden plaats op het VSO.

Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt. Hier vindt u de notulen van de meest recente vergadering.
U kunt ook het jaarverslag nalezen.

 Notulen  26 januari 2017

Notulen 13 december 2016

Notulen 20 september 2016

Jaarverslag MR 2015-2016

Contact
Voor verdere vragen of onderwerpen die u aan de MR wilt voorleggen, kunt u mailen metl.huyben@ajschreuder.nl